BIOMASSOR

Ägoslag 2015, ha

Skogsmark
Tvinmark
Impediment

Ägoslag enligt FAO FRA 2015, ha

Skogsmark
Annat land med träd
Annat land
Annat land med trädskydd

Ståndorts huvudgrupp 2015, ha

Momark
Grandominerad torvmark
Talldominerad torvmark
Trädlös mosse

Ståndort 2015, ha

Lund (och motsvarande torvmarker = tvs)
Lundartad mo (tvs)
Frisk mo (tvs)
Torr mo (tvs)
Karg mo (tvs)
Lavmo (tvs)
Bergbundna marker och sandfält samt upplandningsmark
Fjällskog samt kala fjällar

Markanvändning 2021, ha

Utnyttjat jordbruksareal

Skog biomassor 2015, t

Tall Gran Lövträd
Levande grenar
Spillvirke
Rötter, d > 1 cm
Stubb
Döda grenar
Obarkad stamved
Barr / Löv

Åkerbiomassor, t/a

Odlingsväxter 2021
Höstvete
Vårvete
Vårråg
Råg
Annankorn
Maltkorn
Havre
Blandad spannmål
Grönsäd och helsädesensilage
Ärter
Bondböna
Potatis
Sockerbeta
Rybs
Raps
Oljelin (linfrö)
Rörflen
Kummin
Betesmark
Ensilage vall
Torrhö
Färskensilering vall
Vallfröodling
Bär och trädgårdsväxter 2018
Trädgårdsärt
Huvudkål
Andra kålen
Morot
Röd- och gulbeta
Andra rotfrukter
Matlök
Frilandsgurka
Sallat
Frukter
Vinbär och krusbär
Hallon
Jordgubbe

Klenträd, 2026-2035, m³/a

Klena träd, gallring, klenare än massaved
Klena träd, gallring

Loggningsrester, 2026-2035, m³/a

Tall Gran Lövträd
Största uthålliga avverkningsvolymen virke och energived

Stubbar, 2026-2035, m³/a

Tall Gran Lövträd
Största uthålliga avverkningsvolymen virke och energived

Bionedbrytbart kommunalt avfall 2020, t/a

Bionedbrytbart kommunalt avfall
Annat bionedbrytbart kommunalt avfall

Matavfallet och matsvinn i Vanda, fallstudie 2022, t/a

Matavfallet från primärproduction i Vanda
Matavfallet från matindustri i Vanda
Matavfallet från detalj- och partihandel i Vanda
Matavfallet från matservice i Vanda
Matavfallet från hushållen i Vanda

Animaliskt och vegetabiliskt avfall 2020, t/a

020101 Primärproduktionens slam från tvättning och rengöring, från företag
020102 Primärproduktionens animaliskt vävnadsavfall, från företag
020103 Primärproduktionens vegetabiliskt avfall (växtdelar), från företag
020107 Skogsbruksavfall, från företag
020199 Primärproduktionens annat avfall, från företag
020201 Tvättnings- och rengöringsslam från produktion av animaliska ursprungsprodukter, från företag
020202 Vävnadsavfall från pruduktion av kött- och fiskprodukter, från företag
020203 Material från kött- och fiskproduktion som är olämpliga för konsumtion eller beredning, från företag
020299 Annat avfall från kött- och fiskproduktion, från företag
020301 Slam från produktion av vegetariska produkter, från företag
020303 Vätskeextraktionsavfall från produktion av vegetariska produkter, från företag
020304 Material från vegetariska produkters produktion som är olämpliga för konsumtion eller beredning, från företag
020399 Annat produktionsavfall från vegetariska produkter, från företag
020499 Annat sockertillverkningsavfall, från företag
020501 Material från mejeriprodukters produktion som är olämpliga för konsumtion eller beredning, från företag
020599 Annat avfall från produktion av mejeriprodukter, från företag
020601 Material från bagerier och konfektyrfabriker som är olämpliga för konsumtion eller beredning, från företag
020602 Konserveringsmedelsavfall från bagerier och konfektyrfabriker, från företag
020701 Drycksproduktions avfall från tvättning, rengöring och mekanisk fragmentering av råvaror, från företag
020702 Drycksproduktions avfall från spritdestillation, från företag
020704 Material från drycksproduktion som är olämpliga för konsumtion eller beredning, från företag
200108 Separat insamlat biologiskt nedbrytbart köks- och restaurangavfall, från företag
200125 Separat insamlat kommunalt ätligt olja- och fettavfall, från företag
200201 Biologiskt nedbrytbart trädgårds- och parkavfall, från företag
200302 Avfall från torghandel, från företag

Slam 2020, t/a

020204 Slam från avloppsbehandling vid kött- och fiskproduktionsstället, från företag
020305 Slam från avloppsbehandling vid vegetariska produkters produktionsstället, från företag
020403 Slam från avloppsbehandling vid sockertillverkningsstället, från företag
020502 Slam från avloppsbehandling vid mejeriprodukters produktionsstället, från företag
020603 Slam från avloppsbehandling vid bageriers- och konfektyrfabrikersstället, från företag
020705 Slam från avloppsbehandling vid drycksprodukters produktionsstället, från företag
030305 Slam från avsvärtning av returpapper, från företag
030311 Slam från avloppsbehandling vid pappersmassa-, papper och pappindustrins produktionsstället, från företag
190603 Vätska från anaerob behandling av kommunalt avfall, från företag
190604 Rötrest från anaerob behandling av kommunalt avfall, från företag
190605 Vätska från anaerob behandling av animaliskt och vegetabiliskt avfall, från företag
190606 Rötrest från anaerob behandling av animaliskt och vegetabiliskt avfall, från företag
190805 Slam från behandling av hushållsavloppsvatten, från företag
190805A Icke-stabiliserat slam från behandling av hushållsavloppsvatten, från företag
190805B Aerobiskt stabiliserat slam från behandling av hushållsavloppsvatten, från företag
190805C Rötat slam från behandling av hushållsavloppsvatten, från företag
190805D Kalkstabiliserat slam från behandling av hushållsavloppsvatten, från företag
190805E Termiskt behandlat slam från behandling av hushållsavloppsvatten, från företag
190805F Slam från annan behandling av hushållsavloppsvatten (metod reducerar/minskar sjukdomsalstrare), från företag
190805G Komposterat slam från behandling av hushållsavloppsvatten, från företag
190812 Ofarligt slam från biologisk behandling av industriavloppsvatten, från företag
190902 Slam från klarning av dricksvatten, från företag
200304 Kommunalt slam från septiska tankar, från företag
200306 Kommunalt avfall från rengöring av avlopp, från företag

Papper- och pappförpackningsavfall 2020, t/a

150101 Papper- och pappförpackningsavfall, från företag
191201 Papper- och pappavfall från mekanisk avfallsbehandling, från företag
200101 Separat insamlat kommunalt papper- och pappavfall, från företag

Vedavfall 2020, t/a

030101 Bark- och korkavfall från träförädling och tillverkning av plattor och möbler, från företag
030105 Ofarligt avfall från träförädling och tillverkning av plattor och möbler (sågspån, spån, spill, trä och andra träbaserade plattor), från företag
030301 Bark- och träavfall från pappersmassa-, papper och pappindustri, från företag
150103 Träförpackningsavfall, från företag
170201 Träavfall från bygg och rivning, från företag
191207 Ofarligt träavfall från mekanisk avfallsbehandling, från företag
200138 Separat insamlat ofarligt kommunalt träavfall, från företag

Blandat kommunalt avfall 2020, t/a

200301 Blandat kommunalt avfall, från företag
200399 Annat kommunalt avfall, från företag

Animaliskt och vegetabiliskt avfall 2020, t/a

200108 Separat insamlat biologiskt nedbrytbart köks- och restaurangavfall, från avfallshantering
200201 Biologiskt nedbrytbart trädgårds- och parkavfall, från avfallshantering

Slam 2020, t/a

030311 Slam från avloppsbehandling vid pappersmassa-, papper och pappindustrins produktionsstället, från företag
190604 Rötrest från anaerob behandling av kommunalt avfall, från företag
190606 Rötrest från anaerob behandling av animaliskt och vegetabiliskt avfall, från avfallshantering
190805 Slam från behandling av hushållsavloppsvatten, från avfallshantering
190805G Komposterat slam från behandling av hushållsavloppsvatten, från företag

Papper- och pappförpackningsavfall 2020, t/a

191201 Papper- och pappavfall från mekanisk avfallsbehandling, från avfallshantering
200101 Separat insamlat kommunalt papper- och pappavfall, Från avfallshantering

Vedavfall 2020, t/a

030101 Bark- och korkavfall från träförädling och tillverkning av plattor och möbler, från avfallshantering
150103 Träförpackningsavfall, från avfallshantering
191207 Ofarligt träavfall från mekanisk avfallsbehandling, från företag
200138 Separat insamlat ofarligt kommunalt träavfall, från företag

Blandat kommunalt avfall 2020, t/a

200301 Blandat kommunalt avfall, från avfallshantering

Aska 2017, t/a

100101 Bottenaska, slagg och pannaska
100102 Flygaska från kolförbränning
100103 Flygaska från förbränning av torv och obehandlat trä
100115 Bottenaska, slagg och panna damm från samförbränning
100117 Flygaska från samförbränning

Gröda sidoströmmar 2021, t (ts)/a

Halm
Stjälk av ärter och bondböna
Potatisblast
Blast av sockerbeta
Potentiell ytterligare skörd av gröngödlingsvall
Strå av vallfröodling
Biomassa av vall träda
Biomassa av skyddszonsvall
Stjälk av oljeväxter

Gödsel ex djurstall 2020, t/a

Flytgödsel Dynga Urin
Mjölkboskap
Köttboskap
Suggor och grisar
Gödning gris
Värphöns
Broiler, kalkon och annat fjäderfä
Får och get
Häst och ponnyer (2018)
Pälsproduktion

Gödsel ex lagring 2020, t/a

Flytgödsel Dynga Urin
Mjölkboskap
Köttboskap
Suggor och grisar
Gödning gris
Värphöns
Broiler, kalkon och annat fjäderfä
Får och get
Häst och ponnyer (2018)
Pälsproduktion

Skog biomassor 2015, t

Tall Gran Lövträd
Levande grenar
Spillvirke
Rötter, d > 1 cm
Stubb
Döda grenar
Obarkad stamved
Barr / Löv

Ägoslag 2015, ha

Skogsmark
Tvinmark
Impediment

Ägoslag enligt FAO FRA 2015, ha

Skogsmark
Annat land med träd
Annat land
Annat land med trädskydd

Ståndorts huvudgrupp 2015, ha

Momark
Grandominerad torvmark
Talldominerad torvmark
Trädlös mosse

Ståndort 2015, ha

Lund (och motsvarande torvmarker = tvs)
Lundartad mo (tvs)
Frisk mo (tvs)
Torr mo (tvs)
Karg mo (tvs)
Lavmo (tvs)
Bergbundna marker och sandfält samt upplandningsmark
Fjällskog samt kala fjällar

Klenträd, 2026-2035, m³/a

Klena träd, gallring, klenare än massaved
Klena träd, gallring

Loggningsrester, 2026-2035, m³/a

Tall Gran Lövträd
Största uthålliga avverkningsvolymen virke och energived

Stubbar, 2026-2035, m³/a

Tall Gran Lövträd
Största uthålliga avverkningsvolymen virke och energived

Markanvändning 2021, ha

Utnyttjat jordbruksareal

Åkerbiomassor, t/a

Odlingsväxter 2021
Höstvete
Vårvete
Vårråg
Råg
Annankorn
Maltkorn
Havre
Blandad spannmål
Grönsäd och helsädesensilage
Ärter
Bondböna
Potatis
Sockerbeta
Rybs
Raps
Oljelin (linfrö)
Rörflen
Kummin
Betesmark
Ensilage vall
Torrhö
Färskensilering vall
Vallfröodling
Bär och trädgårdsväxter 2018
Trädgårdsärt
Huvudkål
Andra kålen
Morot
Röd- och gulbeta
Andra rotfrukter
Matlök
Frilandsgurka
Sallat
Frukter
Vinbär och krusbär
Hallon
Jordgubbe

Gröda sidoströmmar 2021, t (ts)/a

Halm
Stjälk av ärter och bondböna
Potatisblast
Blast av sockerbeta
Potentiell ytterligare skörd av gröngödlingsvall
Strå av vallfröodling
Biomassa av vall träda
Biomassa av skyddszonsvall
Stjälk av oljeväxter

Gödsel ex djurstall 2020, t/a

Flytgödsel Dynga Urin
Mjölkboskap
Köttboskap
Suggor och grisar
Gödning gris
Värphöns
Broiler, kalkon och annat fjäderfä
Får och get
Häst och ponnyer (2018)
Pälsproduktion

Gödsel ex lagring 2020, t/a

Flytgödsel Dynga Urin
Mjölkboskap
Köttboskap
Suggor och grisar
Gödning gris
Värphöns
Broiler, kalkon och annat fjäderfä
Får och get
Häst och ponnyer (2018)
Pälsproduktion

Bionedbrytbart kommunalt avfall 2020, t/a

Bionedbrytbart kommunalt avfall
Annat bionedbrytbart kommunalt avfall

Animaliskt och vegetabiliskt avfall 2020, t/a

020101 Primärproduktionens slam från tvättning och rengöring, från företag
020102 Primärproduktionens animaliskt vävnadsavfall, från företag
020103 Primärproduktionens vegetabiliskt avfall (växtdelar), från företag
020107 Skogsbruksavfall, från företag
020199 Primärproduktionens annat avfall, från företag
020201 Tvättnings- och rengöringsslam från produktion av animaliska ursprungsprodukter, från företag
020202 Vävnadsavfall från pruduktion av kött- och fiskprodukter, från företag
020203 Material från kött- och fiskproduktion som är olämpliga för konsumtion eller beredning, från företag
020299 Annat avfall från kött- och fiskproduktion, från företag
020301 Slam från produktion av vegetariska produkter, från företag
020303 Vätskeextraktionsavfall från produktion av vegetariska produkter, från företag
020304 Material från vegetariska produkters produktion som är olämpliga för konsumtion eller beredning, från företag
020399 Annat produktionsavfall från vegetariska produkter, från företag
020499 Annat sockertillverkningsavfall, från företag
020501 Material från mejeriprodukters produktion som är olämpliga för konsumtion eller beredning, från företag
020599 Annat avfall från produktion av mejeriprodukter, från företag
020601 Material från bagerier och konfektyrfabriker som är olämpliga för konsumtion eller beredning, från företag
020602 Konserveringsmedelsavfall från bagerier och konfektyrfabriker, från företag
020701 Drycksproduktions avfall från tvättning, rengöring och mekanisk fragmentering av råvaror, från företag
020702 Drycksproduktions avfall från spritdestillation, från företag
020704 Material från drycksproduktion som är olämpliga för konsumtion eller beredning, från företag
200108 Separat insamlat biologiskt nedbrytbart köks- och restaurangavfall, från företag
200125 Separat insamlat kommunalt ätligt olja- och fettavfall, från företag
200201 Biologiskt nedbrytbart trädgårds- och parkavfall, från företag
200302 Avfall från torghandel, från företag

Slam 2020, t/a

020204 Slam från avloppsbehandling vid kött- och fiskproduktionsstället, från företag
020305 Slam från avloppsbehandling vid vegetariska produkters produktionsstället, från företag
020403 Slam från avloppsbehandling vid sockertillverkningsstället, från företag
020502 Slam från avloppsbehandling vid mejeriprodukters produktionsstället, från företag
020603 Slam från avloppsbehandling vid bageriers- och konfektyrfabrikersstället, från företag
020705 Slam från avloppsbehandling vid drycksprodukters produktionsstället, från företag
030305 Slam från avsvärtning av returpapper, från företag
030311 Slam från avloppsbehandling vid pappersmassa-, papper och pappindustrins produktionsstället, från företag
190603 Vätska från anaerob behandling av kommunalt avfall, från företag
190604 Rötrest från anaerob behandling av kommunalt avfall, från företag
190605 Vätska från anaerob behandling av animaliskt och vegetabiliskt avfall, från företag
190606 Rötrest från anaerob behandling av animaliskt och vegetabiliskt avfall, från företag
190805 Slam från behandling av hushållsavloppsvatten, från företag
190805A Icke-stabiliserat slam från behandling av hushållsavloppsvatten, från företag
190805B Aerobiskt stabiliserat slam från behandling av hushållsavloppsvatten, från företag
190805C Rötat slam från behandling av hushållsavloppsvatten, från företag
190805D Kalkstabiliserat slam från behandling av hushållsavloppsvatten, från företag
190805E Termiskt behandlat slam från behandling av hushållsavloppsvatten, från företag
190805F Slam från annan behandling av hushållsavloppsvatten (metod reducerar/minskar sjukdomsalstrare), från företag
190805G Komposterat slam från behandling av hushållsavloppsvatten, från företag
190812 Ofarligt slam från biologisk behandling av industriavloppsvatten, från företag
190902 Slam från klarning av dricksvatten, från företag
200304 Kommunalt slam från septiska tankar, från företag
200306 Kommunalt avfall från rengöring av avlopp, från företag

Papper- och pappförpackningsavfall 2020, t/a

150101 Papper- och pappförpackningsavfall, från företag
191201 Papper- och pappavfall från mekanisk avfallsbehandling, från företag
200101 Separat insamlat kommunalt papper- och pappavfall, från företag

Vedavfall 2020, t/a

030101 Bark- och korkavfall från träförädling och tillverkning av plattor och möbler, från företag
030105 Ofarligt avfall från träförädling och tillverkning av plattor och möbler (sågspån, spån, spill, trä och andra träbaserade plattor), från företag
030301 Bark- och träavfall från pappersmassa-, papper och pappindustri, från företag
150103 Träförpackningsavfall, från företag
170201 Träavfall från bygg och rivning, från företag
191207 Ofarligt träavfall från mekanisk avfallsbehandling, från företag
200138 Separat insamlat ofarligt kommunalt träavfall, från företag

Blandat kommunalt avfall 2020, t/a

200301 Blandat kommunalt avfall, från företag
200399 Annat kommunalt avfall, från företag

Animaliskt och vegetabiliskt avfall 2020, t/a

200108 Separat insamlat biologiskt nedbrytbart köks- och restaurangavfall, från avfallshantering
200201 Biologiskt nedbrytbart trädgårds- och parkavfall, från avfallshantering

Slam 2020, t/a

030311 Slam från avloppsbehandling vid pappersmassa-, papper och pappindustrins produktionsstället, från företag
190604 Rötrest från anaerob behandling av kommunalt avfall, från företag
190606 Rötrest från anaerob behandling av animaliskt och vegetabiliskt avfall, från avfallshantering
190805 Slam från behandling av hushållsavloppsvatten, från avfallshantering
190805G Komposterat slam från behandling av hushållsavloppsvatten, från företag

Papper- och pappförpackningsavfall 2020, t/a

191201 Papper- och pappavfall från mekanisk avfallsbehandling, från avfallshantering
200101 Separat insamlat kommunalt papper- och pappavfall, Från avfallshantering

Vedavfall 2020, t/a

030101 Bark- och korkavfall från träförädling och tillverkning av plattor och möbler, från avfallshantering
150103 Träförpackningsavfall, från avfallshantering
191207 Ofarligt träavfall från mekanisk avfallsbehandling, från företag
200138 Separat insamlat ofarligt kommunalt träavfall, från företag

Blandat kommunalt avfall 2020, t/a

200301 Blandat kommunalt avfall, från avfallshantering

Aska 2017, t/a

100101 Bottenaska, slagg och pannaska
100102 Flygaska från kolförbränning
100103 Flygaska från förbränning av torv och obehandlat trä
100115 Bottenaska, slagg och panna damm från samförbränning
100117 Flygaska från samförbränning
N P
020101   Primärproduktionens slam från tvättning och rengöring, från företag
020103   Primärproduktionens vegetabiliskt avfall (växtdelar), från företag
020201   Tvättnings- och rengöringsslam från produktion av animaliska ursprungsprodukter, från företag
020301   Slam från produktion av vegetariska produkter, från företag
020303   Vätskeextraktionsavfall från produktion av vegetariska produkter, från företag
020304   Material från vegetariska produkters produktion som är olämpliga för konsumtion eller beredning, från företag
020399   Annat produktionsavfall från vegetariska produkter, från företag
020499   Annat sockertillverkningsavfall, från företag
020501   Material från mejeriprodukters produktion som är olämpliga för konsumtion eller beredning, från företag
020599   Annat avfall från produktion av mejeriprodukter, från företag
020701   Drycksproduktions avfall från tvättning, rengöring och mekanisk fragmentering av råvaror, från företag
020702   Drycksproduktions avfall från spritdestillation, från företag
020704   Material från drycksproduktion som är olämpliga för konsumtion eller beredning, från företag
020705   Slam från avloppsbehandling vid drycksprodukters produktionsstället, från företag
200108   Separat insamlat biologiskt nedbrytbart köks- och restaurangavfall, från företag
200302   Avfall från torghandel, från företag
020305   Slam från avloppsbehandling vid vegetariska produkters produktionsstället, från företag
020403   Slam från avloppsbehandling vid sockertillverkningsstället, från företag
020204   Slam från avloppsbehandling vid kött- och fiskproduktionsstället, från företag
020502   Slam från avloppsbehandling vid mejeriprodukters produktionsstället, från företag
Halm
Biomassa av vall träda
Biomassa av skyddszonsvall
Ensilage vall
Torrhö
Färskensilering vall
Bionedbrytbart kommunalt avfall
Potentiell ytterligare skörd av gröngödlingsvall
Sök biomassa.